Nieuws

Korte terugblik op de jaarvergadering

Geplaatst op 06-05-2018
Hits: 921


Vrijdag 4 mei was de laatste clubavond van het seizoen. Er werd niet meer gedamd, want traditioneel wordt het seizoen afgesloten met een ledenvergadering. Om 20.15 uur, kort na de nationale dodenherdenking, werd het startsein voor de vergadering gegeven.

Er waren nogal wat afmeldingen en bij een kleine vereniging heeft elke afmelding een toenemende vrees voor het halen van het quorum. Uiteindelijk kwam het allemaal op zijn pootjes terecht.

De jaarstukken vonden genade en derhalve goedkeuring bij de aanwezigen. De vier nog resterende partijen van de onderlinge competitie worden in de vakantieperiode bij de deelnemers thuis gespeeld.

Volgend seizoen wordt de strijd om het kampioenschap van Roermond gespeeld in de vorm van een dubbelrondige competitie. Het speeltempo wordt, voorlopig op proef voor het komende jaar, bepaald op 60 minuten plus 1 minuut per gedane zet. Dat kan alleen worden gerealiseerd door om 19.30 uur te beginnen, zodat om 23.00 uur het lokaal kan worden gesloten. Wiel Okrogelnik wordt komend seizoen wedstrijdleider.

Er werden datums gereserveerd voor de clubkampioenschappen sneldammen en rapiddammen.

De samenwerking met de Maastrichtse damclub via het combinatieteam Limburg CT zal worden gecontinueerd. Roermond levert één vaste speler, en enkele leden zijn bereid het team incidenteel te versterken.

De toezegging om deel te nemen aan de PLDB-competitie kostte hoofdbrekens. Het is allerminst zeker dat er weer met viertallen wordt gespeeld (ligt wel in de lijn der verwachtingen) en het aantal te spelen wedstrijden staat nog in de sterren geschreven. Na veel vijven en zessen werd besloten om toch deel te nemen.

Damclub Roermond werpt zich opnieuw op als gastheer voor het LK sneldammen. Er is even gediscussieerd of dat - bij een toewijzing - in het clublokaal dan wel elders in de stad zou moeten worden georganiseerd, maar de beslissing daarover wordt op het bordje van de PLDB gelegd.

De oproep om deel te nemen aan evenementen die door zusterverenigingen worden georganiseerd werd met enthousiasem begroet. Zo nemen twee leden deel aan het Variantentoernooi, maakte Korbachstimulator Tom de mensen warm voor het toernooi in Duitsland en kreeg de aankondiging voor deelname aan het Terrasdammen bijval.

Na diverse mislukte probeersels om een feestavond c.q. een gezellige avond voor leden en aanhang te organiseren, is ter vergadering een tweekoppige commissie benoemd die aan de slag gaat om de achterstallige activiteiten nieuw leven in te blazen.

De vergadering werd kompleet tot zwijgen gebracht bij het punt bestuursverkiezing. Leon Zeegers beëindigt per 30 juni zijn damactiviteiten, bijgevolg ook zijn bestuurslidmaatschap bij de club. Jack Sijbers werd herkozen. Bij het onderdeel ''herkiesbaar zijn van de voorzitter'' gaf de voorzitter te kennen niet terug te willen komen op zijn zijn drie jaar geleden geuite voornemen om aan zijn laatste periode als voorzitter te beginnen. Na 31 jaar voorzitterschap vindt hij het welletjes. Staande de vergadering (en ook zittend trouwens) werd niet in de plotseling ontstane vacature voorzien. Wel is de vergadering van mening dat gezien het aantal leden, een driekoppig bestuur toereikend moet zijn om de club te runnen. Wordt vervolgd. De kascontrolecommissie werd na het aftreden van een lid weer op sterkte gebracht.

De leden kregen een korte uitleg over de wijze waarop de damclub wil omgaan met de binnenkort in werking tredende AVG. De persoonsgegevens die bij de club worden 'bewaard' blijven beperkt tot de gegevens die de club nodig heeft om te kunnen communiceren met de leden onderling en met de overkoepelende bonden (PLDB en KNDB).

Inhoud van het bovenstaande is voor rekening van de schrijver. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.