Nieuws

Kadercursus afgesloten: en nu.. aan de slag in de praktijk (aangevuld)

Geplaatst op 23-05-2005

Bij alles wat je in het leven onderneemt vormt een gezonde theoretische onderbouwing een stevige basis om met succes aan de slag te kunnen gaan.

Maar na het opdoen van de theoretische kennis vormt de praktijk het werkveld en de ultieme uitdaging waarin de opgedane kennis moet worden getoetst, moet blijken waar de kennis met succes kan worden toegepast, en daar zal ook blijken waarom niet alle kennis die zo mooi op papier staat verwoord, in de praktijk op alle plaatsen evengoed van de grond komt.

Dit gegeven liep als een rode draad door de laatste curdusdag waarmee de verkorte kadercursus gisterenavond in Geleen werd afgerond. Theo Schippers, de man uit de praktijk had een keurige agenda voor de avond samengesteld en een voor een werden de trefwoorden die op het bord stonden als item ter discussie gesteld. In het voorlaatste item werden de eerder aan de orde gestelde punten samengevoegd: het resultaat : een jeugdbeleidsplan waarin alle uitgangspunten, doelstellingen, plannen, tijdschema's, inzet van mensen en middelen, financien in een werkdokument zijn samengevoegd.

Enigszins kryptisch voegde de docent er nog een puntje aan toe dat voor de cursisten een beetje verborgen bleef omdat de onderkant van het papier op de flapover zoals gebruikelijk enigszins krulde. Nu hebben we met zijn allen een keurig beleidsplan op papier gezet en wat nu?

Die vraagstelling vormde in wezen de sluitpost van de hele cursus. In een aantal sessies doen de cursisten kennis op of frissen vergane kennis weer eens op om vervolgens in de parktijk binnen de club aktief aan de slag te gaan met het benaderen, opleiden en begeleiden van dammende jeugd.

Heel nadrukkelijk wees Theo nog eens om toch vooral niet alles op eigen houtje te ondernemen, ook hier is teamwork de basis voor succes. De eerste aanzet is heel moeilijk en de onervarenheid met het omgaan met jonge mensen zal de meesten wel parten gaan spelen. Laat je niet ontmoedigen als het niet loopt zoals je dat zelf zo mooi in gedachten had. Successen komen niet vanzelf aanwaaien, je moet er veel, heel veel moeite voor doen, maar als er eenmaal iets van de grond is gekomen is de beloning groot.

Net als in de beide voorgaande sessies waren de cursisten ook deze keer weer erg betrokken bij het onderwerp en in dat opzicht is de kadercursus een groot succes geworden. Dammend Limburg en de KNDB kunnen terugzien op een geslaagde reeks cursusavonden, die mogelijk in 2006 een vervolg krijgen.

Toch is deze reeks voor de deelnemers nog niet ten einde. De KNDB vraagt van de deelnemers een afstudeerwerk op grond waarvan een certificaat kan worden verkregen. Uiterlijk 19 juni moeten de deelnemers voor elk van de cursusonderdelen (schooldammen, lesgeven en de jeugdafdeling) een dergelijke proeve bij de cursusleider inleveren. pas daarna kan de cursus echt worden afgesloten.

Aan het einde van de avond dankte Bert Verton, regiocoördinator namens de KNDB, Theo Schippers voor de manier waarop hij de cursisten deze avond heeft weten te boeien. Die laatsten riep hij op om zo snel mogelijk met de opgedane kennis aan de slag te gaan.

Voorafgaand aan de les hadden de vroegkomers nog juist even iets kunnen proeven van de sfeer die in Geleen hangt tijdens de wekelijkse damlessen op de club. Dertien uiterst gemotiveerde en gedreven dammers en damsters van diverse Geleense basisscholen bevolkten het leslokaal waar tegen achten ook de eerste ouders aandachtig meeluisterden naar hetgeen de 'dammeester' te melden had.

Bij monde van Marcel Karssing blikken onze damvrienden van Eureka als volgt terug.

Zie ook hoe Bert Verton op de opleiding terugkijkt.